www.GermanKulturHaus.ro este proprietatea SC Kinder Kultur Haus SRL.

SC Kinder Kultur Haus SRL respecta confidentialitatea datelor clientilor si se angajeaza sa nu transmita datele personale ale clientilor sau utilizatorilor catre terti (persoane fizice sau juridice), sa nu le comercializeze, sa nu le ofere gratuit, sa nu se angajeze in schimburi de date cu terti sau alti utilizatori ai site-ului https://www.germankulturhaus.ro/.

Datele personale ale clientilor si utilizatorilor vor fi utilizate doar pentru realizarea scopului in care au fost introduse (ex. contactul cu noi), pentru informari comerciale cu privire la serviciile noastre cat si in scopuri statistice.

Nota de informare privind protectia datelor personale:

Potrivit legislatiei in materie, SC Kinder Kultur Haus SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care clientii sau utilizatorii le furnizeaza.

Activitatea de colectare si prelucrare a datelor cu caracter persoanal este conforma prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Prin acceptarea termenilor si conditiilor prevazute in prezenta sectiune, utilizatorii si clientii https://www.germankulturhaus.ro/sau SC Kinder Kultur Haus SRL sunt informati cu privire la urmatoarele:

Identitatea operatorului de date cu caracter personal. Operator de date cu caracter personal este societatea Kinder Kultur Haus SRL, cu sediul pe Str. Afinata nr 6, C1 camera 2, sect 1 Bucuresti, avand CUI 37663096 si J40/8010/29.05.2017.

Categoriile de date prelucrate
Prin intermediul sitului https://www.germankulturhaus.ro/ colectam urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, adresa de email, telefon, date de geolocatie si date de trafic si adrese de IP iar pentru minori colectam numele, prenume si varsta. Datele sunt limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.

Scopul prelucrarii
Prelucram datele in scopul de a contacta clientii si furnizorii, precum si pentru marketing si publicitate. Datele sunt colectate doar pentru aceste scopuri si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

Temeiului prelucrarii
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in scopul derularii raporturilor comerciale intre operator si beneficiarii serviciilor oferite de operator. Furnizarea tuturor datelor solicitate este obligatorie pentru a beneficia de serviciile oferite prin intermediul sitului https://www.germankulturhaus.ro/. Refuzul furnizarii datelor cu caracter personal solicitate atrage imposibilitatea de a beneficia de serviciile oferite prin intermediul sitului https://www.germankulturhaus.ro/.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de marketing si publicitate are la baza consimtamantul persoanei vizate, care se acorda prin acceptarea termenilor si conditiilor prevazute in prezenta sectiune.

Drepturile persoanei vizate
Prin acceptarea termenilor si conditiilor prevazute in prezenta sectiune, utilizatorul (persoana vizata) am luat cunostinta despre:

– dreptul de a solicita operatorului accesul la datele mele personale;

Cerere date / cerere stergere date
Trimite cerere pentru stergere date personale sau solicita date, trimite cerere pentru o copie cu toate datele tale stocate accesand acest formuar de contact

– dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare;
– dreptul la stergerea datelor in cazul in care:
(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
(b) persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
(c) persoana vizata se opune prelucrarii in mod intemeiat;
(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(e) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine operatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul;
– dreptul la restrictionarea prelucrarii daca:
(a) persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
(d) persoana vizata s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;

– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul la opozitie, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
– dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;
– dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate.

Aceste drepturi prevazute de Regulamentul UE 2016/679 se coroboreaza cu cele prevazute de Legea nr. 677/2001, respectiv: dreptul de acces, de interventie asupra datelor, de modificare a datelor, de stergere a datelor, de opozitie, dreptul de a fi informat asupra imprejurarii daca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operator, dreptul de a obtine rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii cat si transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.

Exercitarea acestor drepturi se face in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001, prin cerere scrisa datata si semnata expediata prin posta cu confirmare de primire pe adresa SC Kinder Kultur Haus SRL.

Destinatarul datelor cu caracter personal este operatorul precum si orice autoritati fata de care exista obligatia legala de divulgare.

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este de 10 ani cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost colectate datele.

Declaratie de consimtamant.
Prin acceptarea termenilor si conditiilor prevazute in prezenta sectiune, utilizatorul (persoana vizata) isi da in mod expres consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal de catre operator, pentru scopurile prevazute mai sus.

Utilizatorul are dreptul de a-si retrage consimtamantul in orice moment, prin cerere scrisa adresata operatorului iar retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Consimtamantul este acordat in mod liber si este neconditionat, in sensul ca executarea contractului, inclusiv prestarea serviciului nu este conditionata de consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care nu este necesara pentru derularea raporturilor comerciale cu operatorul.
Orice modificare a regulilor de confidentialitate va fi publicata la adresa web https://www.germankulturhaus.ro/politica-de-confidentialitate/

Sending
User Review
5 (2 votes)